De sociaal-economische herstelregering werkt

(tags: )

Vandaag besprak de Kamercommissie Financiën en Begroting het Nationaal Hervormingsprogramma 2016. Het zet de bakens voor de toekomst uit, zet het land economisch terug op de rails en biedt een antwoord op de uitdagingen van de toekomst. Het is een antwoord op de vereisten van de Europese Commissie en Europese Raad, maar belangrijker, het is de kern van waar een sociaal-economische herstelregering, een hervormingsregering voor staat. Helaas zijn er geen camera's aanwezig, en ook geen collega's van de groene fractie, wat best jammer is voor zo'n belangrijk onderwerp. Blijkbaar was het makkelijker om vorige week wat show te verkopen dan nu dieper op de inhoud in te gaan. Ik doe dat bij deze zeer graag en parafraseer hieronder mijn tussenkomst, want de resultaten mogen gezien worden.

Het hervormingsprogramma past in het kader van het Europees Semester 2016 waarin op basis van een analyse en ramingen van de economische groei gestreeft wordt naar structurele hervormingen die onze economie moderniseren om investeringen aan te moedigen en groei en jobs te creëren. In dat kader doen de Commissie en Raad voor de gehele Unie maar ook voor elk land specifiek een aantal aanbevelingen.

Doelstellingen op middellange termijn

Met haar MTO (mid term objective) leggen de Commissie en Raad voor elk land een begrotingsdoel op om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Tot voor kort bedroeg dat voor België 0,75% van het BBP. Dat betekent dat België op middellange termijn moest streven naar een jaarlijks structureel overschot op de begroting van 0,75% van het BBP (vandaag zo'n 400 miljard euro, 0,75% komt vandaag dus neer op 3 miljard euro) moet boeken om de kosten van de vergrijzing (hogere uitgaven in pensioenen en gezondheidszorg) te kunnen opvangen.

Vandaag verlaagden de Commissie en Raad de MTO voor België echter van 0,75% naar -0,5%. De doortastende hervormingen die de regering op anderhalf jaar tijd doorvoerde reduceren  de vergrijzingskosten met de helft, en geven de Commissie en Raad voldoende redenen om te stellen dat de toekomst verzekerd is en minder harde besparingen nodig zullen zijn in de toekomst. Dat is een geweldig compliment, een belangrijke indicatie van de doortastendheid van deze regering die op anderhalf jaar opkuist wat de voorbije 25 jaar niet mogelijk bleek.

De regering zal echter voorzichtig blijven, en legt zichzelf een MTO op van 0%, een structureel evenwicht dus. Dat is strenger dan wat Europa vraagt, en dat is maar goed ook. Besparen, hervormen en moderniseren doen we immers niet "omdat het moet van Europa", voor de schone ogen van Jean-Claude Juncker, maar omdat we voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen de toekomst willen veiligstellen.

Hervormingen voor meer economische groei en jobs

De eerste resultaten van de hervormingen zijn er vandaag al. Dat zien we niet alleen in de verlaging van het MTO, maar bracht ik ook vorige week aan in het parlement: een sterke stijging van de private jobcreatie en stevige verwachte daling van de werkloosheidsgraad van 8,3% naar 7,5%. De hoofdambitie, jobs jobs jobs, wordt waargemaakt.

De economische groei is weliswaar nog lager dan die van de rest van Europa: op dat vlak hebben we dan ook een achterstand goed te maken. Besparingen hebben op korte termijn immers een negatief effect op de groei, maar op langere termijn positief. Tijdens de regering Di Rupo koos men ervoor om de overheidsuitgaven te verhogen, en dat te financieren met extra belastingen. Op korte termijn heeft dat een positief effect op de groei (en met meer belastingen ook op de begroting), maar die belastingen vernietigen natuurlijk private jobs en hypothekeren de groei op langere termijn. Met N-VA kiest de regering Michel evenwel voor de omgekeerde weg: besparingen op de uitgaven, lastenverlagingen, minder overheidstewerkstelling, meer private tewerkstelling en meer groei op termijn. We hebben dus een achterstand in te lopen, en doen daar alles aan.

Traject naar evenwicht in 2018: België liep een achterstand op in de periode 2010-2014

Aanbevelingen voor België

De Europese Commissie en Europese Raad gaven België volgende aanbevelingen:

 1. de pensioenhervorming afronden door de wettelijke pensioenleeftijd af te stemmen op de evolutie van de levensverwachting.

  Dat is intussen gebeurd met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Uiteraard is "langer werken" niet de meest leuke boodschap die we kunnen geven, maar het is duidelijk dat dit noodzakelijk is om voor iedereen een pensioen te kunnen blijven garanderen. De volledige pensioenhervorming omvat de invoering van een puntensysteem, waarbij je meer punten (en dus een hoger pensioen) krijgt naarmate je langer werkt. Een hervorming die de toekomst veilig stelt dus.hoe onze pensioenen redden: infografiek

 2. een grootschalige belastinghervorming aannemen en doorvoeren om de belastinggrondslag te verbreden, de belastingdruk op arbeid te verlichten en inefficiënte aftrekregelingen af te schaffen.

  Ook dit is gebeurd: we voerden een taxshift van 8 miljard door, die ongezien is in België. Anderen praten al jaren over de verlaging van de lasten op arbeid en verhoogden ze in de feiten, wij doen het. De lasten op arbeid voor de werkgever ging sterk omlaag, en de personenbelasting voor de werknemers wordt sterk verlaagd. Goed voor meer koopkracht (gemiddeld 50-100 euro per maand!) en meer jobs.taxshift: extra netto

 3. een betere werking van de arbeidsmarkt bewerkstelligen door de negatieve financiële prikkels om te werken te reduceren, door de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor specifieke doelgroepen, alsook door tekorten aan vaardigheden en discrepanties tussen aangeboden en gevraagde vaardigheden aan te pakken.

  Ook hieraan kwamen we tegemoet met de taxshift die werken meer lonend maakt, in het bijzonder voor de laagste inkomens. We zullen de ambitie moeten blijven hebben om op dit pad verder te gaan en uitdagingen zoals de stijging van het aantal arbeidsongeschikten te beantwoorden met een versterking van ons beleid. Ik ben dan ook bijzonder fier op het voorstel van collega Jan Spooren om arbeidsongeschikten uit hun isolement te halen, te focussen op wat zij wel nog kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen, de negatieve prikkel om gedeeltelijk terug aan de slag te gaan weg te werken door de uitkering grotendeels te laten behouden en hen zo toe te leiden naar een nieuwe reguliere baan.

 4. het concurrentievermogen herstellen door ervoor te zorgen dat de lonen gelijke tred houden met de productiviteit.

  Ook dit realiseerden we reeds met de indexsprong en de taxshift. Een verdere hervorming van de automatische index blijft noodzakelijk en zullen we tegen de zomer realiseren.

 5. in 2015 en in 2016 een budgettaire aanpassing van ten minste 0,6 % van het bbp.

  In 2015 werd een nominale verbetering van 0,2% gehaald. De Commissie besliste evenwel om het deel van de extra investeringen in veiligheid en asiel en migratie te aanzien als eenmalig. Wat ook logisch is, gezien het ongeziene karakter van de massale migratiegolf van de voorbije maanden en de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel. De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat de structurele verbetering van het begrotingssaldo in 2015 0,55% bedraagt, wat sterker is dan de 0,4% die Di Rupo behaalde met zijn belastinglawine. Bijzonder dicht bij de verhoopte 0,6% dus.

Verder doen, en niet versagen is dus de boodschap.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be