Eerlijke inhoudelijke profilering

(tags: )

In de aanloop naar de uitermate belangrijke verkiezingen van volgend jaar, scherpen alle partijen hun inhoudelijke profiel aan met ideologische congressen. Groen had het Impulscongres, CD&V het Innestocongres, Open vld dit weekend het Toekomstcongres en op 7 december organiseert SP.a een congres met de titel “het Vlaanderen van morgen”. Zelf houden we in het weekend van 31 januari in Antwerp Expo ons congres "Verandering voor Vooruitgang".

Verandering voor Vooruitgang, congres N-VA, 31 januari - 2 februari, Antwerp Expo

De leden bepalen de koers van de partij, een elementair beginsel van democratie. Wij nemen daar ruim de tijd voor: onze ontwerpteksten werden voorgesteld op 1 november, werden in elke provincie toegelicht door de partijtop, worden in elke afdeling besproken, en komen pas op 1 en 2 februari ter stemming op het congres. Het is niet alleen belangrijk de leden voldoende tijd te geven om de teksten te verwerken en bijsturingen voor te bereiden. Het is ook belangrijk de mensen geen blaasjes wijs te maken over het eigen programma en dat van een andere partij.

Het eerste wat over onze ontwerp-congresteksten in de media breed uitgesmeerd werd, is dat één lid (weliswaar een medestander van het eerste uur) de partij verliet met de melding dat onze teksten te weinig sociaal zouden zijn. Achteraf, eens de ontwerp-teksten klaar waren, moest hij daar op terugkomen. Maar dat was buiten André Decoster (KULeuven) gerekend die stelde dat onze voorstellen vooral “de rijken” ten goede komen. Dit weekend probeerde Open VLD dat bij monde van Maggie De Block en Gwendolyn Rutten te versterken door te stellen dat “N-VA geen enkele sociale correctie” biedt. Beiden compleet onwaar natuurlijk.

Wie zijn de "rijken"?

Om een voorbeeld te geven: onze fiscale voorstellen. Hieronder zie je de huidige situatie inzake belastingtarieven, met dank aan Andreas Tirez op basis van de cijfers van de OESO:


Marginale belastingvoet volgens inkomen
Bron: OESO

Volgens ons belastingstelsel ben je dus al een “rijke” van zodra je iets meer dan 30.000 euro per jaar verdient. Bruto uiteraard. Vanaf dan zit je immers in de hoogste belastingschaal van 50%. Van elke euro die je meer verdient, moet je de helft afstaan aan de personenbelasting, plus afdrachten voor de sociale zekerheid en gemeentelijke opcentiemen.

Wij stellen voor om de schijf van 45% af te schaffen en de schijf van 40% door te trekken tot 50.000 euro. Enkel wie meer (en dus echt “veel”) verdient, komt nog in de hoogste schijf van 50% terecht. Wie doet hier voordeel bij? Simpel: iedereen die werkt. Van zodra je het minimumloon verdient, beland je vandaag al in de schijf van 40%, en al snel in die van 45%. Dit afdoen als “cadeau voor de rijken” is dan ook regelrechte onzin. De naam “cadeau” alleen al... Stellen dat een belastingvermindering een “cadeau” is, eigenlijk hetzelfde als stellen dat je loon integraal eigendom is van de staat en je al blij mag zijn als je een stukje zelf mag houden, als "cadeau". Een visie en woordgebruik waar ik mij ten stelligste zal tegen blijven verzetten.

Maar laat ons eens kijken naar het verschil tussen N-VA en Open VLD op dit vlak. Open VLD stelt voor om enkel nog de schijven van 25 en 45% over te houden. De schijf van 50% wordt dus afgeschaft: van zodra je meer dan +/-30.000 euro per jaar verdient, betaal je bij Open VLD minder belastingen dan vandaag, een vermindering die oploopt en blijft oplopen naarmate je meer verdient. Als we al van een cadeau mogen spreken, dan is dit een onbegrensd cadeau, ook voor wie het meeste verdient. Hebben we daar ooit in de media iemand over horen toeteren? En dan zouden wij geen sociale correctie hebben...

Hieronder nog eens dezelfde grafiek, maar dan met de gele lijn volgens het voorstel N-VA, en een lichtblauwe lijn volgens het voorstel Open VLD. De belastingverminder in het voorstel van N-VA is het (duidelijk begrensde) gele vlak, terwijl dat van Open VLD het (onbegrensde) lichtblauwe vlak is.

Marginale belastingvoet met voorstel N-VA en VLD

Akkoord, ik neem aan dat Open VLD ook de schijf van 25% wil uitbreiden. Dit zal dan vooral ten goede komen van de mensen die minder verdienen dan het minimumloon, en dus vooral leven van uitkeringen. Klinkt sociaal, maar is niet meteen van die aard om werken beter te belonen of zelfredzaamheid te bevorderen en op lange termijn dus niet zo sociaal.

Het is zonder twijfel goed dat we beiden streven naar een pak minder belastingen, maar we moeten realistisch zijn. Dan vind ik het beter de beperkte marge (die op zich al heel ambitieus is) vooral in te zetten voor wie werkt en niet te veel verdient. Het onbegrensde “cadeau” van Open VLD dreigt onfinancierbaar te zijn, daar zou men eerlijk over moeten communiceren. Op de vraag “wie gaat dat betalen?” kwam echter geen antwoord. Iets wat de media graag door de vingers zagen.

Ons voorstel inzake fiscaliteit vind ik dus een stuk beter en geloofwaardiger. Maar het zou tout court een goede zaak zijn mochten we samen die belastingdruk kunnen aanpakken op eender welke manier. Maar de melding dat Open VLD aangeeft dat een Vlaamse meerderheid absoluut geen noodzaak is en het confederalisme absoluut te bestrijden is, voorspelt niet veel goeds. Dat is de snelweg richting Di Rupo II. Geen idee hoe ze met de PS een grote fiscale hervorming gaan uitwerken, maar de massale belastingverhogingen in Di Rupo I zullen dan nog maar het begin zijn, vrees ik.

Onbeperkte werkloosheidsuitkeringen? Of niet?

De uitspraak over het gebrek aan sociale correctie van Maggie De Block sloeg echter ook op de werkloosheidsuitkeringen. “Wij zeggen niet dat de mensen na drie jaar geen werkloosheidsuitkering meer kunnen krijgen. Ze moet verminderen in de tijd, maar ze mag niet op nul worden gezet,” was de boodschap van Maggie in De Tijd. Iets wat al snel rechtgezet werd door Annemie Turtelboom in De Zevende Dag: het standpunt blijft dat de werkloosheidsuitkering beperkt moet worden in de tijd.

Een juiste keuze, volgens mij. In alle andere EU-landen is de maximale duurtijd van de werkloosheidsuitkeringen beperkt van zes maanden tot twee jaar (zes maanden in het VK, tien maanden in Zweden, één jaar in Duitsland, twee jaar in Nederland en Frankrijk). Dat maakt ons sociaal systeem duur. Volgens de OESO slorpt vooral het (federale) uitkeringsbeleid met 2,15% bbp veel meer geld op dan in de buurlanden (1,38% bbp). Niet omdat de uitkeringen te hoog zijn, maar onder andere wegens de lange duur van de werkloosheid. De vermindering in de tijd die door de federale regering doorgevoerd werd, haalt weinig uit: de uitkeringen werden eerst sterk verhoogd, en er zijn dermate veel uitzonderingen dat van echte degressiviteit nauwelijks sprake is. Wij staan voor een (initieel) hogere werkloosheidsuitkering van maximaal 2 jaar, afhankelijk van het aantal voordien gewerkte jaren.

Dat wil niet zeggen dat mensen na twee jaar gedumpt worden, in tegendeel. Buitenlandse studies wezen uit dat 1/3 van de mensen die hun uitkering verloren, ineens op miraculeuze wijze werk vindt en in plaats van een afhankelijke dus een bijdrager wordt aan het sociaal systeem. 1/3 blijft het moeilijk hebben en komt in de bijstand (het OCMW) terecht: die mensen moeten we veel beter opvangen dan vandaag het geval is. En het laatste derde? Dat verdwijnt gewoon. Die mensen gaan niet ineens werken, maar kunnen ook niet in het OCMW terecht. Om een leefloon te krijgen, wordt er immers een middelentoets gedaan. Enkel wie onvoldoende andere bronnen van inkomsten heeft, kan een leefloon krijgen. Een leefloon dient niet voor wie voldoende inkomsten heeft uit pakweg de verhuur van appartementen, of een goed verdienende echtgenoot of echtgenote. Wie kan werken, moet werken, en hoeft geen uitkering te krijgen van de overheid. Wie niet kan werken, die moeten we beter helpen dan vandaag.

Consequent privacy beschermen

Een laatste puntje dat me opviel in de berichtgeving over de congressen, is de bevlogen speech van Patrick Dewael. Met een vurig pleidooi voor de bescherming van de privacy als fundamenteel liberaal basisrecht kreeg  hij terecht de hele zaal mee achter zich. Zeer mooi. Het is dan natuurlijk wel vreemd dat diezelfde partij in het parlement een wet goedkeurde die je telecomoperator verplicht om een jaar lang bij te houden met wie je belt, mailt of SMS't en dat “op eenvoudig verzoek” over te maken aan de staatsveiligheid. Meer nog: er kwam geen enkel parlementslid van de Open VLD fractie tussen op deze wet, noch in commissie, noch in plenaire. En de eigen minister geeft doodleuk toe dat de wet een stuk verder gaat dan wat Europa vereist en dat men het advies van de privacycommissie simpelweg naast zich neerlegde. Niemand kan nog anoniem op internet. Faut le faire...

Maar als de Open VLD volgende legislatuur deze (en andere) stommiteiten wil terugdraaien, conform de eigen congresteksten, dan zal ze in onze partij een medestander vinden. Als we samen aan hetzelfde zeel trekken en woord houden, kunnen we meer bereiken.

Verandering voor Vooruitgang

Ik ben alvast zeer benieuwd naar ons eigen congres. Ik was aangenaam verrast over de inhoudelijke sterkte van onze ontwerp-congresteksten, al kan je met zo'n uitstekend team van medewerkers en studaxen moeilijk van een verrassing spreken :-)

Het is ook zeer aangenaam vast te stellen dat die teksten door onze leden regelrecht verslonden worden en duchtig geamendeerd worden op de vele ledenvergaderingen. De congrescommissie zal haar werk hebben om de teksten aan te passen en alle amendementen ter stemming voor te leggen op het congres. Ik kijk er alvast naar uit, naar het inhoudelijke debat, naar de teambuilding in de marge, en naar het aan de man brengen van onze standpunten nadien. Ik hoop alvast dat we samen met die partijen die net als ons werken terug lonend willen maken en de belastinglawine van Di Rupo I willen terugdraaien, samen een grote stap kunnen zetten na de verkiezingen. Want als er iets is dat zich vooral niet meer mag herhalen, dan is het een regering-Di Rupo.

6 reacties

Thomas Marckx's picture

Beste,
Ik moet zeggen dat ik de inhoud van deze tekst best kan appreciëren en in zekere mate - als de Open VLD als referentie dient - liberaal kan worden genoemd.
Zeker de argumentatie:
"Stellen dat een belastingvermindering een “cadeau” is, eigenlijk hetzelfde als stellen dat je loon integraal eigendom is van de staat en je al blij mag zijn als je een stukje zelf mag houden, als "cadeau". Een visie en woordgebruik waar ik mij ten stelligste zal tegen blijven verzetten."
zint me wel. Ik vraag me enkel af of de schrijver even ver - en daarmee even consequent - durft te gaan door het eigendomsrecht als natuurlijk recht te verdedigen. Dat enkel de eigenaar beslist over zijn eigendom en dat dwang onder eender welke vorm zijn recht ontvreemd.
Durft de schrijver dus even ver gaan als belasting aan diefstal te koppelen?

vriendelijke groeten

Peter Dedecker's picture

Bedankt voor uw reactie en appreciatie.

Maar ik moet evenwel ontkennend antwoorden op uw vraag. Het eigendomsrecht is voor mij een fundament in een kapitalistische maatschappij waar mensen kunnen werken aan eigen groei en vooruitgang, maar het eigendomsrecht is niet absoluut. Je inkomsten zijn het resultaat van je eigen inspanningen en behoren jou zelf toe, maar tegelijk is belasting geen diefstal. Ik ben niet zozeer een man van de absoluut minimale staat of verdediger van het recht om uit de staat te stappen, maar eerder iemand die streeft naar een beperktere en vooral efficiëntere staat die een aantal kerntaken heeft en die ook goed uitvoert. Die kerntaken leggen we als gemeenschap, als democratische entiteit (en gezien de grenzen van het publieke debat is die democratische entiteit voor mij Vlaanderen) samen vast. Dat zijn er minder dan de staat vandaag uitvoert. Daarnaast leggen we ook samen een verdeling vast van de inkomsten die hiervoor nodig zijn en hoe die bijdragen verdeeld worden. Uit onze Staat stappen, dat kan, maar dan moet je ofwel verhuizen ofwel je aansluiten bij een andere Europese lidstaat en toch voldoen aan de plaatselijke wetten, regels en normen van ons land zoals die ook gelden voor burgers van andere nationaliteiten. Ja, een belasting is een aantasting van de vrijheid, maar tot op bepaalde  hoogte een toelaatbare. Ik ben pragmatisch op dat vlak. Maar je moet niet ineens voor een massale onteigening gaan, zoals gebeurt met de verhoging van de belasting op de liquidatiebonus. Zo ben ik ook pragmatisch in de onteigening van onroerend goed: dat kan enkel onder strikte voorwaarden aangezien het hier inderdaad om een (geoorloofde) aantasting van het eigendomsrecht gaat, en enkel tegen een correcte vergoeding.

Je verwijst naar de Open VLD en vraagt of ik "even ver" durf te gaan inzake het eigendomsrecht. Ik maakt uit de berichtgeving op dat het eigendomsrecht inderdaad als fundament opgenomen is in de aangenomen congrestekst. Ik vraag me echter wel af of Open VLD dit op dezelfde manier als jou invult, en eveneens stelt dat belasting pure diefstal is. Mocht dat het geval zijn, dan heeft verklaart Open VLD zichzelf schuldig aan massale diefstal de afgelopen jaren.

Filip L'Ecluse's picture

Peter, over het deel personenbelasting wil ik toch enkele opmerkingen geven. Je vergeet enkele belangrijke zaken in dit deel.
1 Je zegt dat wie werkt bijna altijd in de 50% schijf terecht komt omdat als je meer dan +-30000 euro (even hierop corrigeren het is 36300 euro om exact te zijn dat is toch een verschil van 21%) hierin terecht komt. Dit is niet 100% juist het is namelijk niet wie 30000 euro bruto verdient op jaarbasis maar wie een netto belastbaar inkomen van 30000 euro heeft. Dit is iets totaal anders want daar zijn de sociale zekerheid en eventuele aftrekposten al in vermindering gebracht. In dat geval valt het merendeel van de mensen met een laag inkomen onder deze grens.
2 Verder verdraai je het effect van de schijf van 25% wel wat in jou voordeel want je houdt namelijk geen rekening met het feit dat als je een laag inkomen hebt en toch nog in de schijf van 45% terecht komt (ja ik neem ons openVLD voorstel als basis, indien niet akkoord mag je altijd 45% door 50% vervangen) je wel nog voor het overgrote deel van je salaris aan 25% wordt belast want alles onder die grens van 30000 euro netto belastbaar inkomen blijft aan 25% belast wat dus een grote belastingvermindering is voor de sociaal zwakkeren. Dit geeft dus wel degelijk een groot verschil want met dit beoogt openVLD om het verschil tussen werken voor een laag loon en leven van een uitkering te vergroten zodat je automatisch meer gestimuleerd wordt om te werken.
Verder even ingaan op de vraag wie gaat dat betalen. In onze voorstellen is dit een deeltje ervan, je kan perfect na gaan hoe we dit in het 5-5-5 plan verdedigen namelijk door de overheid eerst 5% BBP te laten besparen waardoor we aan genoeg middelen zitten om dit te financieren. Dus zeggen dat we hier geen oplossing voor hebben is ook wat kort door de bocht.
Ten slotte over Di Rupo 2, na de verkiezingen is de grootste partij aan zet en dat zullen wij niet zijn maar wel jullie. Het is dus aan jullie om een compromis voor te leggen waar genoeg partijen zich kunnen in vinden. Als jullie hiertoe niet in staat zijn dan moeten jullie dit niet op anderen willen afschuiven dan is dit louter te wijten aan eigen falen.

vlaktaks nu's picture

dus als ik goe begrijp blijft met jullie voorstel praktisch alles hetzelfde enke wordt er 40 procent aangerekend vanaf 16000 tot 50000 en derna direct 50 procent.
Denk dat het ieders belang is om een vlaktaks van 25 procent in te voeren. En besparen doen we wel op de lonen van de kamerleden

Anoniem's picture

Ik denk niet dat Thomas impliceert dat Open Vld belastingen als diefstal beschouwt (dat blijkt uit zowel haar woorden als haar daden). Ik vermoed dat de referentie naar Open Vld eerder een sneer was om aan te geven dat Open Vld eigenlijk niet echt als een liberale partij kan gezien worden, toch niet in de klassieke zin van het woord - net zoals N-VA trouwens. De klassieke interpretatie is de enige rechtmatige interpretatie. Links-liberalen (lees: Verhofstadt in 2013, Rutten, ...) - die vrijheid op een positieve manier definiëren, namelijk de aanwezigheid van kansen - zijn eigenlijk niets anders dan sociaaldemocraten die pretenderen liberaal te zijn. Een ware pest (én gevaar) voor het liberalisme.

Een klassiek liberaal - iemand die vrijheid op een negatieve wijze definieert, namelijk het ontbreken van dwang door anderen - kan niet anders dan onderschrijven dat belastingen pure diefstal zijn, waarbij diefstal gedefinieerd wordt als het ontnemen van het rechtmatige bezit van iemand tegen diens al dan niet uitdrukkelijke wil. Of men dat dan individueel doet of collectief, dat maakt niet uit. Diefstal is diefstal. Jammer dat de meeste mensen enkel individueel georganiseerde diefstal als crimineel beschouwen.

Voorts vind ik het spijtig dat geen van beide partijen zich achter de vlaktaks durft te scharen. Als men dan toch diefstal wenst te plegen (en dus bij wijze van compromis), dan is dat nog de minst onrechtvaardige manier.

Anoniem's picture

Het Oostenrijkse systeem zou een goede basis kunnen zijn om verschillende problemen op te lossen:

1) Een aanzienlijk deel van je loon wordt op een geblokkeerde rekening gestort.
2) Bij ontslag of als je zelf vertrekt, wordt een bedrag gelijk aan je laatste nettoloon maandelijks gestort tot het bedrag dat je bij je ex-werkgever gespaard hebt op is.
3) Dit bedrag wordt netto gestort en is belastingvrij.
4) Als je snel ander werk vindt, verdien je dus een stuk meer. Je krijgt dan zowel het maandelijkse bedrag uit je spaarpotje van je vorige werk, als je nieuwe loon.
5) Pas als het geld van de geblokkeerde rekening op is of niet meer voldoende is, heb je recht op een werkloosheidsvergoeding. Als je dus niet snel werk vindt, verlies je een groot belastingvoordeel om gedurende een bepaalde periode veel te verdienen.
6) In plaats van maandelijks dit belastingvrije bedrag op je rekening te krijgen, kun je ook een bedrijf oprichten of overnemen. Het gespaarde bedrag op de geblokkeerde rekening kan dan in 1 keer integraal uitgekeerd worden als je het gebruikt om te investeren in je eigen bedrijf.

Nog enkele voordelen:
* Moedigt arbeidsmobiliteit aan.
* Voor iedereen een gouden parachute.
* Omdat iedereen verplicht spaart, komen minder mensen in moeilijkheden bij jobverlies en moeten ze minder snel beroep doen op de sociale vangnetten.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be