Krachtlijnen N-VA staan centraal in rapport Nationale Bank

(tags: )

De aanbevelingen in het Jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) lezen bijna als het N-VA-programma. Zo pleit de NBB voor verdere broodnodige besparingen vanuit een visie op lange termijn, om onze overheid functioneel en competitief te houden. Belangrijk is om de vrijgekomen budgettaire ruimte niet te verkwanselen aan bijkomende uitgaven. Alleen zo blijven we fit. Tegelijk stelt de NBB vast dat er opnieuw massaal banen bijkomen in de private sector, vooral in de industrie, dat onze bedrijven fors investeren en dat het economisch herstel stevig wordt verankerd, onder meer dankzij de taxshift.

Onze economie werd nochtans flink uitgedaagd in het verslagjaar 2016. Zo waren er terroristische aanslagen, de brexit, berichten van collectieve ontslagen en de forse vertraging van de wereldhandel. Ik stel vast dat die diverse schokken slechts beperkte gevolgen gehad hebben voor de groei. Het ondernemersvertrouwen bleef duidelijk opwaarts gericht. Dat vertaalde zich in de creatie van in totaal 59 000 extra banen. Voor het eerst sinds 2000 daalde ook de werkloosheid van de vijftigplussers. De NBB stipt aan dat je die groei niet los kan zien van het gevoerde beleid van loonmatiging en lastenverminderingen.

Overheidsuitgaven blijven pijnpunt

Wat de N-VA al maanden aangeeft, wordt nu ook bevestigd door de NBB: de gezondmaking van de overheidsfinanciën vereist in de eerste plaats meer efficiëntie in de uitgaven. Ook al zorgt de pensioenhervorming op langere termijn voor een aanzienlijke vermindering van de aan de vergrijzing verbonden budgettaire kosten, ze volstaat niet om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen. Het baart me dan ook zorgen dat de daling van de uitgaven tot stilstand is gekomen. Er zit te weinig fut in de besparingsplannen van sommige departementen. Nochtans kan de overheid onmiskenbaar nog heel wat efficiëntiewinsten boeken. Zo is er in de gezondheidszorg veel ruimte voor kostenbeheersing, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de verzorging.

Hervorming vennootschapsbelasting dringt zich op

De NBB ziet ten slotte ook een noodzaak voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het belastingstelsel om te investeren snakt naar een vereenvoudiging van de tarieven. Het aanmoedigen van investeringen, het bevorderen van groei, het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemingen: stuk voor stuk zijn het elementen die bijdragen aan het gezond maken van onze overheidsfinanciën.

 

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be