Na een parlementaire marathon krijgt de verandering vorm

(tags: )


Kamer van Volksvertegenwoordigers
© CC 2.0 François Lambregts

Op dit moment van schrijven is het parlement bijeen in een marathonzitting van woensdagochtend tot vrijdagavond voor de bespreking van de begrotingen, de beleidsnota's en de programmawet. Dit is de eerste grote beleidsdaad van de nieuwe meerderheid met N-VA. De verandering krijgt vorm, met een aantal zaken die al vanaf 1 januari ingaan, zoals een regelrechte belastingverlaging. In de vorige legislatuur zat men rond deze tijd tal van belastingverhogingen goed te keuren, vandaag zitten we besparingen en belastingverlagingen goed te keuren. Uw koopkracht gaat erop vooruit, zoals ook De Tijd berekende. Ik licht er een paar interessante elementen uit, uit de commissie Financiën die ik opvolg.

Belastingverlaging

“Verandering vanaf dag 1” hadden wij beloofd. Die komt er ook, met al een belastingverlaging in de eerste wet van deze regering. We voeren onmiddellijk een verhoging door van de forfaitaire belastingaftrek van beroepskosten. Met deze hogere aftrekt, betaalt u minder belastingen op uw loon. Een belastingaftrek enkel van toepassing op wie werkt. Een belangrijke compensatie voor de indexsprong natuurlijk, die vooral ten goede komt van de lagere inkomens uit arbeid. Gezien de indexsprong wellicht pas in het najaar plaatsvindt, wordt dit jaar een eerste verlaging doorgevoerd en volgend jaar komt daar nog eenzelfde bedrag bovenop.

Meer nog: minister Van Overtveldt (N-VA) heeft een KB gepubliceerd dat deze belastingverlaging meteen doorrekent in de bedrijfsvoorheffing. Dat is het stuk dat al door de werkgever van uw loon afgehouden wordt. Dat bedrag wordt vermindert: u krijgt dus in januari al meteen meer loon in uw zakken. Dat is ook belangrijk voor wie geen gebruik maakt van het forfait: de renteloze lening die elk jaar aan de Staat gegeven wordt, vermindert op deze manier. De verandering al vanaf 1 januari voelbaar.

Pestbelastingen: afschaffen van de 309% boetes

Het was een ware doorn in het oog van menig zelfstandige. Wie een restaurantbonnetje vergeet in te brengen of onvoldoende motiveert, krijgt meteen een monsterboete van 309% opgelegd. Een boete bedoeld voor wie privé-uitgaven doet op kosten van de firma. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Niet alleen is er beslist dat de fiscus vanaf nu uitgaat van de goede trouw van de belastingplichtige en die dus niet op voorhand als een fraudeur aanziet. Iedereen kan fouten maken, zeker in ons ingewikkelde belastingstelsel. Het tarief van die boetes wordt verlaagd naar 100% als de kosten gedaan werden voor privé-personen en 50% indien het voor een vennootschap was. Voor bepaalde kleine kosten komt er zelfs helemaal geen boete. De echte fraudeurs worden natuurlijk nog altijd keihard aangepakt.

Een einde maken aan de pestbelastingen: we houden woord.

Pestbelastingen: liquidatiebonus herwerkt

Wanneer een vennootschap de boeken sluit, kan het aanwezige kapitaal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders aan een belastingtarief van 10%. De vorige regering verhoogde dat naar 25%. Gevolg: tal van vennootschappen sloten vervroegd hun boeken. Zelfstandigen die nog een paar jaar te gaan hadden voor hun pensioen, deden vervroegd de boeken toe om te vermijden dat zomaar eventjes een kwart van hun opgebouwde reserves, hun appeltje voor de dorst, hun opgespaard pensioen, zou weggehaald worden door de fiscus. Personeel dat voor deze zelfstandigen werkte, verloor hun job. Een massale jobvernietiging door de belastinghonger van de vorige regering.

Deze nieuwe regering past het systeem aan en maakt het mogelijk dat reserves in KMO's opgebouwd worden in de vennootschap, en men daar vervroegd een heffing van 10% op betaalt. Als die reserves vijf jaar in de vennootschap blijven, is de uitkering bij liquidatie dan belastingvrij. Op die manier wordt het permanent mogelijk om reserves op te bouwen en later uit te keren aan 10% ipv 25%. Tegelijk versterken we de opbouw van kapitaal in onze KMO's: dat kapitaal is een stevige buffer om crisissen te overleven.

Een einde maken aan de pestbelastingen: we houden woord.

Pensioensparen, spaarverzekeringen en lange termijnsparen

Pensioensparen en equivalenten worden enerzijds fiscaal aangemoedigd, maar tegelijk ook belast. Deze regering verlaagt de belasting op de nieuwe stortingen van 10% naar 8%. Opnieuw een mooie belastingverlaging.

Verschuivingen

De lastenverlaging wordt voor een deel gecompenseerd door verschuivingen. Zo verhogen de accijnzen beperkt, en worden de intercommunales die in concurrentie gaan met de privé voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Soms wordt dit smalend de Tecteo-taks genoemd, naar de Waalse intercommunale die televisie, internet en telefonie aanbiedt (de Waalse tegenhanger van Telenet) maar dankzij haar statuut fiscaal vriendelijker behandeld wordt dan de operatoren waarmee ze concurreert. Een gelijk speelveld is essentieel voor een eerlijke concurrentie met lage prijzen en goede dienstverlening. Daarnaast wordt ook de BTW-richtlijn omgezet, waardoor onze webshops beter kunnen concurreren met hun buitenlandse concurrenten die voortaan aan dezelfde BTW-regels onderworpen worden.

Tussenkomsten

Tijdens de marathonzitting kom ik ook regelmatig tussen, zoals tijdens de besprekingen in de commissie Begroting. Je vindt de verslagen hier: deel 1, 2, 3, 4, 5. Zeker als ik de ons beleid kan verdedigen en foute beweringen van de rood-groene oppositie kan rechtzetten, ben ik in mijn element.  En als ik zelf niet tussenkwam, verwees fractieleider Hendrik Vuye uitvoerig naar dit opiniestuk van mij. En uiteraard hield ik ook een (korte) tussenkomst over de digitale agenda, nog altijd een passie van mij.

Meer weten?

Wil je meer weten over de hervormingen die de N-VA doorvoert in de Vlaamse en federale regering? Dan is er dit zeer interessante en begrijpelijke overzicht op de website wij werken voor hen. Zeker de moeite waard.

Ik werk vandaag voor hen: brochure veranderingen N-VA

Dit is de laatste zitting in het parlement voor dit jaar. Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en een voorspoedig 2015. Op naar een jaar vol Verandering voor Vooruitgang.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be