Netneutraliteit

(tags: )


Net Neutrality
© CC0 Public Domain

Netneutraliteit is hot dezer dagen. Hot in Nederland, waar deze week netneutraliteit ingevoerd werd als amendement op de telecomwet, vooral nadat bleek dat KPN bepaalde diensten blokkeert, maar ook in België door deze wetsvoorstellen en de ophef nu blijkt dat Telenet p2p verkeer "afknijpt". Zelf werkte ik ook aan een eigen wetsvoorstel hierrond, maar daar ben ik helaas te laat mee nu de behandeling van deze twee reeds gestart is. Niettemin geef ik graag mijn eigen krijtlijnen hierin mee, die ik ook naar voor zal brengen tijdens de debatten.

Ik ben een principieel voorstander van netneutraliteit. De operator transporteert gegevens van A naar B en moeit zich niet met die gegevens zelf. DPI is dan ook uit den boze, net als het afremmen of blokkeren van bepaalde individuele datastromen. Dat stinkt naar Chinese toestanden en gaat regelrecht in tegen de democratische waarden van het vrije internet. Zonder vrij internet ook geen ontwikkeling van nieuwe, innovatieve diensten.

Niettemin moet er wel enige nuance aan de dag gelegd worden. Zo moeten bepaalde individueel identificeerbare datastromen wel bevoordeeld kunnen worden, wel een betere Quality of Service (QoS) kunnen krijgen, als de klant daar om vraagt en daar eventueel voor betaalt. Al de rest moet door de neutrale pijp aan de maximaal haalbare snelheid. Dit omdat je anders bepaalde diensten kwalitatief onmogelijk maakt.

Om een voorbeeld te geven: bij Belgacom krijgen de stromen voor Belgacom TV een afzonderlijk QoS-niveau toegewezen. Waarom? Simpel: stel dat je TV zit te kijken en een van de huisgenoten begint een zwaar bestand te downloaden over dezelfde internetverbinding, dan moet de capaciteit gedeeld worden, en kan de beeldkwaliteit serieus verminderen of kan het beeld zelfs tijdelijk geheel wegvallen. Een bevoordeling, voorrang geven aan die TV-beelden is in deze noodzakelijk. Deze betere behandeling van TV-beelden is op vraag van de klant, en die betaalt daar dan ook voor. Dit kan en mag in geen geval op vraag en/of betaling van de aanbieder gebeuren, net om het democratisch gehalte van het aanbod te verzekeren. Bovendien gaat het hier enkel om een voorrang: alle ander verkeer dient zonder onderscheid dezelfde behandeling te krijgen en steeds het maximum van de beschikbare (of door de klant betaalde) bandbreedte te kunnen genieten, zonder enige opzettelijke vertraging of blokkering.

Ook zie ik geen reden waarom (deze vorm van) netneutraliteit ook niet meteen op mobiele netwerken ingevoerd wordt, in plaats van nog vijf jaar te wachten. De enige vorm van netwerkbeheer die ik daarin zie, is deze die gericht is op een evenredige verdeling van de beschikbare gedeelde capaciteit onder de gebruikers teneinde iedereen een redelijke en best mogelijke verbinding te gunnen.

 

 

Op deze vlakken laat het PS-voorstel helemaal geen marge toe: QoS en zinnig netwerkbeheer zijn hierin onmogelijk. Het CD&V-voorstel is dan een heel stuk beter en degelijker uitgewerkt. Je zou een bevoordeling van TV-diensten misschien nog kunnen zien als redelijk netwerkbeheer, al geeft de toelichting wel aan dat bevoordelen van bepaald verkeer zelden hierin past. Nogal vage definities dus.

Een eigen voorstel, dat hierin expliciete definities hanteert, duidelijk stelt wat kan en wat niet kan en transparantie garandeert (je hebt als klant recht te weten of er QoS of andere technieken toegepast worden en hoe) dringt zich dus op. Ik zal daar dan ook asap werk van maken.

49 reacties

raf__'s picture

Je pleit dus dat bepaalde content (Belgacom TV, Yelo,...) voorrang moet krijgen op andere content (Youtube, Spotify,...)

Je pleit dus NIET voor net neutraliteit maar je pleit voor woekerwinsten van de duopolisten op IPTV, streaming en VoIP.

Het voorstel van CD&V is zeker op applaus onthaald op de Liersesteenweg in Mechelen en de torens aan het Noord-Station in Brussel. Hun voorstel heeft niets met net neutraliteit te maken, wel met de verdere legalisering van een digitaal duopolie. Een digitale wereld waar het open internet een miezerig tweederangsproduct blijft en de duopolisten alle nodige bandbreedte mogen reserveren voor hun eigen pokkedure 'closed broadband'-diensten.

Sorry, het is vandaag 2011. De consument kijkt vandaag reeds naar Youtube op zijn tv-toestel. Dat wil dus niet zeggen dat Belgacom TV of Yelo voorrang moeten krijgen. Neen, elke dienst die via het netwerk binnenstroomt moet gelijk behandeld worden. Geen voorang, maar gelijke QOS voor elke bit.
Want: "All bits are created equal".

Het voorstel van de PS is daarom het enige voorstel dat net neutraliteit respecteert. Het enige voorstel dat de vraag van de consument respecteert. Niet de vraag van de duopolisten.

Peter Dedecker's picture

Sorry, maar ik denk echt niet dat de gemiddelde consument in Vlaanderen/België niet langer nood heeft aan TV-diensten met een zekere (gegarandeerde) kwaliteit en genoegen neemt met YouTube kwaliteit.

raf__'s picture

Vooraleer zulke ongefundeerde uitspraken te doen zou ik toch even checken welke beeld- en geluidskwaliteit Youtube en andere videodiensten aanbieden:

http://youtube.com/movies

In veel gevallen wordt het Youtube-aanbod in HD-kwaliteit aangeboden: ofwel HD 720p ofwel HD 1080p

Daarnaast bestaan er talrijke webdiensten die HD-video aanbieden.
http://mubi.com/watch
http://www.qriocity.com/gb/en/
http://www.ximon.nl/
http://www.cinemalink.be/
www.videolandondemand.be/
http://nl.playstation.com/vidzone/
http://www.realeyz.tv/
http://www.medici.tv/
http://www.netflix.com/ (vanaf eind 2011 in Europa)
etc...

Een aantal van deze diensten is beschikbaar op het tv-toestel van Belgische consumenten, ofwel via een ingebouwde webbrowser in het tv-toestel of via een gameconsole of mediastreamer.

Rekening houdende met het voorgaande, kan het voortrekken van de videodiensten van Belgacom/Telenet onder de noemer "oneerlijke concurrentie" geplaatst worden.

Net neutraliteit is een grondrecht en is absoluut. De PS heeft dit duidelijk begrepen.

Alle uitzonderingen die ten onrechte in deze wet zouden sluipen, komen er uitdrukkelijk op vraag van de duopolisten. Niet op vraag van de consumenten. Laat dat duidelijk zijn.

Adhemar's picture

Raf, kunt u alstublieft in eigen naam spreken in plaats van in naam van alle consumenten? Ikzelf ben namelijk noch Telenet, noch Belgacom, noch hun afgevaardigde, enkel een fervent internetgebruiker; en toch vind ik het voorstel van Valérie Déom cum suis (PS) goedbedoeld maar te verregaand.

Als internetgebruiker vind ik het niet kunnen dat ISPs/operatoren verkeer van of naar bepaalde websites, toepassingen, diensten, toestellen, of met bepaalde inhoud, type inhoud, protocol of versleuteling bewust afknijpen, blokkeren, vertragen of degraderen, als ik daar niet om vraag. Voor álle internetverkeer zou een minimumdienstverlening van redelijke kwaliteit moeten gelden, rekening houdend met de technologie van het netwerk.

Maar dat is nog niet hetzelfde als de eis dat alle internetverkeer gelijk zou moeten worden behandeld. Internettoepassingen hebben niet allemaal dezelfde kwaliteitsvereisten. RFC 3168 definieert dat in sommige gevallen het hoofd van een pakket mag worden aangepast als er congestie op til is; standaard is dat niet het geval. Dat is een ongelijke behandeling. Het gaat nog verder: zo definiëren RFC 2474, 2475, 2597, 3260 en 4594 (“Differentiated services”) manieren om aan te geven dat een ongelijke behandeling van het internetverkeerd gewenst is. De macht van een al-bij-al beperkt groepje netwerkaanbieders is te groot om hen toe te laten te censureren op hun netwerk. Al impliceert dat natuurlijk niet dat ze hun netwerk niet redelijk zouden mogen beheren wanneer ze met congestie, veiligheids- en integriteitsrisico’s, of spam (door de eindgebruiker ongewenste verkeer) geconfronteerd worden.

En zelfs een ongelijke behandeling op basis van zender en ontvanger, bijvoorbeeld omdat die bereid zijn een meerkost te betalen voor een dienstverlening van betere kwaliteit, lijkt mij niet noodzakelijk een slechte zaak. Zolang de rest van het internetverkeer maar niet overdreven onder lijdt, en de kwaliteit van de dienstverlening niet onder een redelijk minimum valt. Als de bereidheid van sommige gebruikers (aanbieders én consumenten) om meer te betalen voor beter en sneller internet de prijs kan drukken van de connectie van gebruikers die minder hoge vereisten stellen aan hun connectie, waarom zou dergelijke marktwerking zo nodig verkeerd zijn?

Adhemar's picture

Betere dienstverlening kan trouwens op meerdere manieren: netwerkbeheerders kunnen natuurlijk pakketjes voorrang geven; maar evengoed met allerlei vormen van colocatie de gegevens dichter bij de gebruiker brengen: caching, mirroring, Content Delivery Networks, … Moet dat dan ook verboden worden?

Peter Dedecker's picture

Raf: met YouTube kwaliteit bedoel ik niet zozeer de kwaliteit van de video's op YouTube, maar de gegarandeerde kwaliteit bij het streamen ervan. YouTube in HD bekijken en ondertussen een zware file downloaden, kan problemen geven en het beeld doen haperen. Ik vind dat een QoS voor bepaalde diensten moet kunnen, om dit te vermijden. De gemiddelde klant wenst dit volgens mij ook: die ziet zijn video, of dat nu National Geographic, de voetbal of een film via Netflix is, niet graag verstoord. Die file downloaden, dat kan dan gerust wat trager. Netflix, wat op jouw lijstje (imho onterecht als laatste) voorkomt, is trouwens een bijzonder sterk product. In de VS is het verkeer door Netflix immers reeds groter dan verkeer via Bittorrent. Ik zou er geen probleem mee hebben dat een operator een dienst aanbiedt met een gegarandeerde QoS voor Netflix, indien dit op verzoek is van de klant, de klant hiervoor geen korting krijgt (voor mijn part zelfs bijbetaalt) en de klant die voorrangsregel kan weigeren. Waarom niet? Zolang individuele diensten/stromen maar niet afgeknepen worden, maar gelijk behandeld worden met alle andere best effort verkeer.

raf__'s picture

Waarom geen uitzonderingsregels in de netneutraliteit-wetgeving?

1) ISP's kúnnen kwaliteit aanbieden op een volledig neutrale en winstgevende manier. Glasvezeltechnologie biedt een onbeperkt netwerkvolume. Net neutraliteit is dé stimulans om de huidige zwakke koperverbindingen te vervangen door glasvezelverbindingen.

2) Omdat de ISP's zelf ook multimediale content aanbieden en tegelijkertijd het netwerk beheren. ISP's gaan ander internetverkeer (op de huidige zwakke kopernetwerken) vertragen ten voordele van eigen internetdiensten (vb. Yelo) Dit is een vorm van oneerlijke concurrentie.

3) ISP's moeten de natuurlijke groei van netwerkverkeer, de natuurlijke groei van de interneteconomie respecteren door voldoende te investeren in bijkomende netwerkcapaciteit.
Elke vorm van netwerkbeheer of datalimieten die deze natuurlijke groei probeert te vertragen is nefast voor de interneteconomie.

4) Wat illegaal is, staat reeds in de huidige wetgeving. Er zijn dus geen uitzonderingsregels in de netneutraliteit-wetgeving nodig om spam of illegaal verkeer te filteren/vertragen. De mensen die illegale activiteiten ontwikkelen moeten aangepakt worden, niet het netwerk waarvan ze misbruik maken.

Peter Dedecker's picture

1. "Glasvezel" en "winstgevend" in één zin? Voorlopig helaas nog niet. De toekomst is verglaasd, uiteraard, maar vandaag is dit helaas nog niet haalbaar. Het zal een evolutie zijn, geen revolutie door dergelijk wetsvoorstel.

2. Ze gaan bepaalde identificeerbare stromen voorrang verlenen, omdat het type dienst (video, telefonie,...) dit nu eenmaal verlangt: de vereiste bandbreedte is niet van de minste terwijl de vertraging (en variatie in vertraging) strikt onder controle moeten gehouden worden. Ja, al de rest wordt daardoor deels vertraagd, maar die diensten zijn minder kritisch. Je hebt natuurlijk wel een punt mbt concurrentievervalsing tov andere diensten, vandaar dat bevoordeling voor mij mogelijk moet zijn op vraag van de klant. Gisteren ontkende de afgevaardigde van Belgacom tijdens de hoorzitting dat dit concurrentieverstorend zou zijn en werd gesteld dat er nog geen aanvraag geweest is voor diensten als Netflix, waarop hij een mooi antwoordje terugkreeg.

3. Er moet idd geïnvesteerd worden in de groei van het internet, maar ik heb absoluut geen probleem met datalimieten mits er voldoende aanbod is voor wie meer wil. Momenteel is 90% van het verkeer afkomstig van 10% van de klanten. Ik heb er geen probleem mee om hen daar ook voor te laten betalen, en een goedkoper instapproduct voor de minder veeleisende gebruiker aan te bieden. Ik heb alvast weinig zin om te betalen voor het overmatige verbruik van enkelingen, wat in vele gevallen (zeker niet allemaal) verre van legaal is.

4. Filtering moet volgens mij ook mogelijk zijn, wel uitsluitend op vraag van de klant die steeds het recht heeft daar vanaf te zien. Auteursrechtelijk beschermde content filteren, is bovendien allesbehalve van evident en is niet meteen hetgeen ik zou willen zien gebeuren. De uploader aanpakken lijkt me daarin beter haalbaar, waarbij monitoring eenvoudiger is (zelf de peers nagaan die een file aanbieden) en snelle procedures mogelijk gemaakt moeten worden, zoals dat ook voor kinderporno het geval is. Zie eerder.

EJ Interv's picture

Raf heeft een punt. Het kan niet dat de fusie van tv met het bandbreedte dat oorspronkelijk voor internet is dit laatste op enige manier mag benadelen nadelen. Internet is voor velen de toevlucht voor saaie Vlaamse tv of deze nu digitaal is of analoog. Tenzij ze op een of andere manier kunnen zorgen dat het belangrijke aspect ervan globale verbinding evenzeer benutten voor digitale televisie. Dit wil zeggen dat je het aanbod van over heel de wereld ermee kunt zien. Ik beschik zelf niet over dig. tv maar van wat ik heb gezien is het niet veel meer als alles wat je uit analoog kunt halen als het al meer is.

Als er beperkingen opgelegd worden accepteer ik enkel iets waar de VN unaniem achter zou staan, en die hebben wel wat beters te doen.

Ex's picture

Als de discusie lees kom ik tot de vastelling dat raf op het juiste pad zit.
Het voorang geven op packetjes voor gelijk welke dienst of protocol is fout " All bits are created equal".
Ik betaal voor 100mb lijn of 50mb of 30 of 25 ..
Waarom maaken ze reclame voor deze lijnen om dan te knijpen ?
Ze hebben jaren niet geinvesteerd in het netwerk en ze hebben er een monopolie van gemaakt .
Dus er kunnen ook geen andere gebruik van maaken van de coax .
Eerst was het trukje met Proxy.pandora.be dan alles dicht onder 1024 poorten 9 jaar verder en nu knijpen ze de boel.
Maar geld voor voetbal contracten is geen probleem .

Ex's picture

"Glasvezel" en "winstgevend" in één zin " als je de tv aanbieder bent van digitale tv en de aanbieder van mobile internet plus gsm verkeer en als je dan ook nog gewone telefoon en internet aanbied .
Ja dan is het moeilijk om te investeeren shuld van de overheid om de kabel alleen aan telenet te geven .Nu kan er geen enkele provider juist internet aanbieden op die coax want de lus is dicht dus telenet doet lekker alles en laat niemand in de lus en nu is de lus verzadigd is gaan de trukjes van de kermis toepassen om toch nie te moeten investeeren .

Anoniem's picture

"identificeerbare stromen" daar hebben we het al.
Vanaf een isp weet wat ik doe en vanuit die informatie mijn gebruikt stuurt dan is dit een inbreuk op mijn privacy.
ISP en traffic shaping, en dan gaan content providers betalen voor een betere qos en klanten ook nog eens zeker.
Dit is gewoon allemaal BULLSHIT om de consument meer geld uit z'n zakken te kloppen.
Als hun netwerk het niet aankan moeten ze investeren en niet hun klanten beginnen kloten.
Maar zo te horen kunnen we binnen dit en zoveel tijd alleen nog corporate approved content verkrijgen via onze BELACHELIJK DURE internet abbo's.(En dan beginnen we nog niet over DMCA en patenten)
Met al het geld dat belgacom en telenet ophalen met hun prijzen hadden ze al lang hierin kunnen investeren, maar nee in dit land liggen ze op hun gat voor politiekers die "de problemen pas oplossen als ze zich stellen".. (FYI dat is dus wat een politieker NET NIET MOET DOEN).
Het is zoals met kerncentrales, zolang je de bedrijven er woekerwinsten mee laat maken gaan die natuurlijk niet investeren, en dan iedereen beginnen bang maken dat het licht gaat uitgaan... Zolang de incompetente plastronnen met hun MBA's hun zakken maar kunnen vullen zeker. Innovatie?, toekomst?
interesseert de bedrijven niet meer, zolang de mensen met aandelen maar winst maken en hun derde jaarlijkse wereldreis kunnen maken, of een extra villa in Venezuela kunnen bekostigen.

Pas op ik heb niks tegen mensen die walgelijk veel geld verdienen door briljante ideeen te hebben en whatever. Maar die costumekes die een hele dag zitten vergaderen en zeveren en dan uiteindelijk nog geen beslissing kunnen nemen maar wel opties ter waarde van miljoenen opstrijken en achteraf nog eens beginnen zeveren over werkdagen van 15 uur : LMAO, and FUCK OFF.

Ik heb heel m'n leven Groen (Agalev) gestemd en nu voor de eerste keer NVA, maar als ik deze pipo onzin hoor uitkramen over "filtering toelaten" en "op vraag van de klant" dan begin ik me toch af te vragen of ik geen verkeerde keuze heb gemaakt.

In plaats van net neutraleit onderuit te halen zou je beter de prijzen hier in Belgie eens aanpakken.
Hoe komt dat hetzelfde abbonement me in zweden bijv 20 EURO PER MAAND MINDER zou kosten?
Met zelfs nog superieure service erbij.
En dan willen ze nu ipv ze(ISP's) te verplichten te investeren in het netwerk ze nog toelaten van betalende klanten te throttlen.
Want wees er maar zeker van dat elke genuanceerde wetgeving die dit zou toelaten uiteindelijk tot gevolg gaat hebben dat de ISP's gewoon hun zin doen. Hoe ga jij bewijzen dat ze onrechtmatig je traffic hebben gethrottled?
Laat je niet vangen door de suits en vecht tegen elke inbreuk op net neutraliteit.

Ex's picture

Totaal akoord met boven staande post hopelijk zijn er nog meer mensen die denken zoals wij.

Peter Dedecker's picture

@EJ Interv:

Het kan niet dat de fusie van tv met het bandbreedte dat oorspronkelijk voor internet is dit laatste op enige manier mag benadelen nadelen.

Het is niet zozeer een fusie van TV met internet, waarbij TV de bandbreedte oorspronkelijk voorzien voor internet "afsnoept". De twee fysieke vaste communicatienetwerken (coax en twisted pair), oorspronkelijk enkel bedoel voor analoge TV respectievelijk telefonie, worden nu gewoon voor de drie diensten gebruikt: telefonie (met gegarandeerde QoS, in tegenstelling tot Skype, je kiest zelf of je ervoor wil betalen), (digitale) televisie en internettoegang. Om dat mogelijk te maken, werd (veel) geïnvesteerd in de netwerken om ze zowel bidirectioneel te maken, als de bandbreedte heel sterk op te drijven. Er is dus alleen maar bandbreedte bijgekomen "voor internet", maar ook voor de andere toepassingen zoals digitale TV. Verder akkoord met de rest van je commentaar, het is niet de bedoeling beperkingen op te leggen, al vind ik wel dat ISP's optioneel extra services of extra kwaliteit mogen aanbieden tegen meerprijs.

@Ex:

Je betaalt idd voor (bvb) 20 Mbps, maar als je digitale televisie neemt, krijg je er in de praktijk nog een heel pak bij. (tenzij bij ADSL, waar de connectie ontoereikend is en gedeeld moet worden) Nu, let wel, in de meeste voorstellen voor netneutraliteit wordt de scheiding gemaakt tussen "internettoegang" en "managed services" zoals digitale TV. Ik vind dat je voor die zaken aan meerprijs een bijkomende garantie kan en mag bieden. Afknijpen van eender welke individuele service, kan in mijn ogen niet. In die zin zou het blokkeren van poorten 1-1024 ook niet kunnen, wat me logisch lijkt. De proxy is ondertussen trouwens al afgeschaft en stellen dat er niet geïnvesteerd werd, is de waarheid ook onrecht aandoen. Trouwens, zoals het er nu naar uitziet, zal de kabel wel degelijk opengesteld worden. Zie dit bericht, en vooral de reactie van Luc Hindryckx.

@Anoniem:

Een "identificeerbare stroom" hoeft helemaal geen inbreuk op de privacy te zijn. Stel dat een provider, pakweg EDPnet, een deal sluit met Netflix en aan haar klanten de mogelijkheid biedt om de diensten van Netflix af te nemen aan een gegarandeerde kwaliteit tegen meerprijs, dan kan dat simpel door te werken op basis van de IP's van Netflix en klant. Is dat een privacyschending? Die gegarandeerde kwaliteit is een vorm van QoS, en zou bvb kunnen bepalen dat dit verkeer voorrang heeft op alle andere verkeer voor jouw aansluiting bestemd. Als je dan een Netflix video zou bekijken, zou die geen hinder mogen ondervinden van het feit dat een huisgenoot tegelijk een groot bestand aan het downloaden is. Dat is iets wat je perfect zelf kan regelen, maar er zijn weinig mensen daartoe in staat en ik zie niet in waarom een ISP die (ondersteunings)dienst niet zou mogen leveren tegen eventuele meerprijs. Dat is een vorm van service. Bepaalde diensten afknijpen, kan zoals gesteld, helemaal niet voor mij. Alle andere verkeer dient "best effort" behandeld te worden.

Peter Dedecker's picture

Overigens, merk op dat de reden die operatoren aanhalen om netneutraliteit tegen te gaan, namelijk dat contentleveranciers moeten betalen voor het versleuren van hun content over de netwerken, helemaal niet opgaat. Integendeel. Tegenwoordig sluiten ze zelfs omgekeerde deals af: zo zullen Belgacom of Telenet een dezer een exclusiviteitscontract afsluiten met Spotify, waarbij zij Spotify betalen om de dienst uitsluitend op hun netwerk te leveren.

Ex's picture

Netflix video zou bekijken, zou die geen hinder mogen ondervinden van het feit dat een huisgenoot tegelijk een groot bestand aan het downloaden is. Daar voor zijn er toch andere lijnen 50 MB of 100 MB of vdsl .Je kunt toch niet verwachten met goedkoop abonement dat je bestanden kan downloaden en nog eens video streamen ? Dan moet je maar duurdere lijn nemen .Trouwens je internet lijn word toch gezegd hoeveel pc je er mag op aan sluiten ? .Als natuurlijk zelf een router instaleerd en er 6 pc ôp aansluit en de connectie is traag ja dan zoek je de problemen zelf .Heb een 100Mb lijn als ik op een server ga downloaden aan 10Mb/sec dan kan ik ook geen video nie meer streamen toch normaal .

Peter Dedecker's picture

Om het even op welke lijn die voldoende is voor een video, zou het volgens mij stom zijn om operatoren te verbieden een extra (al dan niet betalende) service aan te bieden waarbij de Netflix video voorrang krijgt, en het downloaden van de rest dan maar noodgedwongen wat trager moet verlopen. Een beperking op het aantal PC's op één lijn is trouwens nogal "fout", vind ik. Je koopt capaciteit, niet zozeer een recht om een aantal PC's daar aan te hangen.

Anoniem's picture

1 Om het even welke lijn ? die voldoende is voor video ? Ik denk niet dat er nog internet lijnen woden aangeboden die geen video streamen vaste lijnen Adsl Vdsl of kabel aka Coax.Al deze lijnen zijn in staat vidoe te streamen.Waarbij Netflix nu is het netflix dan firma A B C D willen ook voorang dus met andere woorden het streaming protocol .Dit moet geen voorang krijgen men kan altijd bufferen .Andere diensten die dit niet kunnen zoals Viop krijgen all voorang.Je slaat er totaal naast met je redenering.Je koopt geen capaciteit ? je zit er weer naast als je een Fiber 50 neemt dan kan je er mishien well 4 pc aanhangen en alles zal nog lekker gaan .Als je een fiber 100 neemt dan zit je goed voor 10 Pc.want hoe meer toestelen hoe minder de bandbreedte per pc beschikbaar als allemaal ingebruik zijn .Als natuurlijk aan adsl spreek niet over VDSL als er 5 aanhangd en gaat gebruiken well ja uh huh zou well kunnen dat viop niet zo lekker zal gaan voor iedereen downloaden zal voor de rest slak gangetje worden.Gewoon verbod op gelijk welke verandering met traffic shapping ze moeten maar investeeren .Data Limiet kan verstaan toestel beperking pc smartphone tablet op de modems zoals nu kan ik ook verstaan om service te kunnen garanderen Max 5 toestellen 1 2 10 ,,,Dan ook al versta je niets van up of download snelheid heb je dan toch iedee wat je lijn kan voor de leek onder ons .Je hebt echt grove fout gemaakt met de statement van :Een beperking op het aantal PC's op één lijn is trouwens nogal "fout", vind ik ...hopelijk voor jou bekijk je het eens nuchter en zeg je ook NEE tegen Traffic shapping en Deep packet inspection.

Peter Dedecker's picture

Inderdaad, elke lijn is normaal voldoende voor video, op de mobiele verbindingen na. En ja, Netflix is maar een voorbeeld, voor andere leveranciers zou die mogelijkheid er ook moeten zijn, op vraag van de klant, aanbod van de operator, al dan niet tegen betaling. Laat de operator maar vrij om hierin een aanbod te doen, zolang niemand tot iets verplicht wordt. Voor VoIP geldt natuurlijk hetzelfde, optioneel betere QoS, waarbij de latency en jitter idd belangrijker zijn dan bij streaming video. Idem voor videocalls of video conferencing.

Tenzij ik je door je warrige en ongestructureerde taalgebruik niet goed begrijp, zeg ik toch net hetzelfde? Op een abonnement met grotere bandbreedte (grotere capaciteit) zal je vlotter met meerdere PC's kunnen werken dan op een beperkter abo. Wat ik wil zeggen is dat de operator je voor mij geen maximaal aantal PC's mag opleggen, mits gebruik van een routertje. Je ziet zelf maar hoe zwaar je je abo kiest. Uiteraard is een richtcijfer ("met dit abo kan je vlot surfen op X PC's tegelijk") altijd mogelijk.

Van de rest van je betoog versta ik zo mogelijks nog minder, niet zozeer door de techniciteit, wel door je manier van verwoorden en zinsbouw, of eerder het gebrek daaraan.

Ex's picture

Mijn betoog is simpel geen Traffic shapping VOOR DE MODEM als mensen willen shappen op hun lijn doen ze het maar na de modem met een firewall aka aangepaste router.Dus geen enkel ISP =Internet service provider shapped op hun netwerk en zeker geen deep packet inspection dat voor vaste lijnen ADSL VDSL COAX.Mobile ja verstaan baar dat ze daar wat regels hand haven maar dan alleen voor netwerk optimaal te houden.Maar voor gelijk welke vaste lijn geen traffic shapping en geen deep packet inspection.Telenet moet maar niet overboeken op hun netwerk item belgacom ze moeten maar investeeren vraag eens aan telenet hoe ver ze staan met IPV6 ik weet het andwoord NERGENS triestig invotatie noemen ze dat we kunnen zelf nog nie experminteren Poort 1024 op alle particuliere lijnen dicht .En dan reclame maaken voor FIBER maar is eigenlijk Coax dan reclame maaken voor Ongelimteerd downloaden dan noemen ze het vrij downloaden met groene uuren en rode uuren waar zijn we mee bezich.

Ex's picture

Belgacom en Telenet weigeren te peeren op de BNIX met content providers. Dit verkeer loopt dan van België naar Amsterdam, Londen, Parijs of het slechtste geval de VS om nadien terug te naar België te worden getransporteerd. In het kader van netneutrality en de dominante positie van Belgacom en Telenet zou het logisch zijn dat het BIPT of de overheid hierop zou ingrijpen en de operatoren verplicht gratis te peeren. Zou al MOOI zijn ze hebben dan bandbreedte te kort niet te doen .Ik zou ook graag eens een 2de kabel operator zien op de kabel zoals telenet waarom kan dit niet in belgie ? waarom heeft telenet hier alles in handen ?

Peter Dedecker's picture

@Ex: ja, shapen op je eigen modem of router, maar de provider mag voor mij een dergelijke service aanbieden aan de gebruikers gezien slechts weinigen daar technisch toe in staat zullen zijn. Aan Telenet kan ik geen vragen stellen over IPv6, dat is geen overheidsbedrijf maar een privébedrijf dat hierin doet wat het wil. Over IPv6 zelf, en dan het beleid van de overheid en Belgacom hierin, heb ik al meerdere vragen gesteld: zie hier en hier. Als het WV Netneutraliteit goedgekeurd wordt, zal een standaardblokkering van alle poorten onder de 1024 trouwens ook niet meer mogelijk zijn, iets wat ik ten zeerste ondersteun. Het ongelimiteerd downloaden met in de praktijk een onbekende limiet is idd te gek voor woorden: misschien kan een klacht bij de JEP hierin passen.

En inderdaad, peeren met de lokale hosting providers via BNIX zou ook al een grote stap vooruit zijn. Ook daarover stelde ik al eerder deze vraag, met helaas een antwoord compleet naast de kwestie. Ook tijdens de hoorzitting met de operatoren mbt het voorstel netneutraliteit, wees ik de operatoren die klaagden over de internationale transitkosten op de mogelijkheid van peering, als die kosten voor hen te hoog zijn. Verplichten gratis te peeren, lijkt me echter niet evident: dat zijn commerciële, private deals. Ook verplicht peeren met lokale providers zou in strijd zijn met Europese richtlijnen antiprotectionisme.

Een tweede operator op de kabel is helaas technisch een pak moeilijker dan op het koperpaar: bij dit laatste is er een unieke verbinding tussen LEX (of straatkast) en de klant, terwijl het bij de kabel om een "shared medium" gaat waarbij éénzelfde coaxkabel in een gehele straat passeert en je eigenlijk ook het verkeer van je buurman ziet passeren. Niettemin zal er hier wel schot in de zaak komen met een verplichte doorverkoop (wholesale) van internet op de kabel, zoals gisteren nogmaals aangekondigd. Vergeet echter ook niet dat Telenet de kabel overkocht van de gemeenten:  het is hun eigendom, geen staatseigendom (meer). Niettemin gelden daar ook de concurrentieregels.

Cryptic's picture

Vergeet echter ook niet dat Telenet de kabel overkocht van de gemeenten: het is hun eigendom, geen staatseigendom (meer). Niettemin gelden daar ook de concurrentieregels. Is het onze schuld dat de politiekers de kabel weg geven die betaalt is door de belasting betaller.Trouwens er was beloofd dat dit een apart bedrijf ging zijn de eerste facturen heb ze hier nog liggen zijn van Mix tix maar als de storm was gaan liggen wast alles ineens telenet ? .De KABEL moest uitgebaat worden door een bedrijf die zelf geen diensten aanbied dat is toch normaal waar is het mis gelopen ? zoals altijd beloven en dan de zakken vullen.

Cryptic's picture

Het aantal klanten met glasvezel bij KPN kende een sterke stijging. Waar vorig jaar rond deze tijd ongeveer 26.000 klanten een glasvezelverbinding hadden, hebben nu 61.000 klanten fiber-to-the-home.
Waar is onze fiber to home ? ooh juist telenet noemt de coax Fiber !!!

Peter Dedecker's picture

Wiens schuld het is dat de kabel verkocht is, en of dat een goede of slechte zaak is, maakt hier niet uit: de feiten zijn nu eenmaal zo. Mijn schuld zal het alleszins niet zijn, dat is van voor mijn tijd. (Het zijn trouwens de gemeenten/intercommunales die los van elkaar de kabel verkochten om geld, iets van een 1,4 miljard euro, in 't laatje te krijgen voor zaken waar anders belastinggeld voor nodig was, maar soit)

En inderdaad, glasvezel gaat goed vooruit in Nederland, terwijl we daar hier nog maar van kunnen dromen. Dat heeft met veel factoren te maken, waaronder de betere ruimtelijke planning en ontwikkeling van nieuwe woongebieden (waar ook glasvezel aangelegd wordt) in Nederland. Niettemin is de gemiddelde surfsnelheid in België wel vrij hoog: http://blogs.tijd.be/tzine/2011/07/belgie-surft-snel-maar-betaalt-veel.html

Crypt1c's picture

Belg surft snel - maar betaalt veel nee nee belg surft snel op de protocolen die telenet wil.Anders word de belg getraffic shapped .Telenet 100Mb fiber maar voor het je modem binnen komt drukken ze het naar beneeden zodang dat nu all somige streaming diensten niet meer werken naar behooren .Zoals Youtube...

Peter Dedecker's picture

Ja, bij Telenet. Er zijn nog andere providers hoor. Zelf ben ik heel tevreden van EDPnet: geen blokkering op poorten onder de 1024, geen traffic shaping, geen andere beperkingen. Er is concurrentie, en dat is een zegen.

Neemt niet weg dat ik dergelijke praktijken absoluut niet goedkeur. Met het wetsvoorstel netneutraliteit, geamendeerd door mezelve, PS en CD&V, zal dat ook niet langer toegestaan zijn.

Vetpotjes's picture

Probleem is dat Telenet als bedrijf totaal ongeloofwaardig overkomt als je een beetje van hun argumentatie bestudeerd in diverse zaken die er de afgelopen jaren zijn geweest. Zelf eigenlijk leugens schuwen ze niet dus moet je voorzichtig zijn met die index en auteursrechten uitspraken. Gezien ze trouwens meer en meer zenders schrappen vraag ik mij zelf af hoe dat in godsnaam kan stijgen.

In Vlaanderen is iedereen bij Telenet voor HD digicorders verplicht om te huren bij Telenet. Andere aanbieders zijn er niet terwijl dat perfect naar Nederlands model met DVB-C kaartjes zou kunnen. In In.Di gebieden (voor de overname van Telenet) was dat trouwens al het geval en kon je vrij uw decoders kiezen en de content was ook "beschermd".

Echter het argument volgens Telenet inzake hun hardware monopolie is dat ze het zelf wel zouden willen maar dat "hollywood" het hen niet toelaat. Waarom in Vlaanderen niet en Nederland wel, is natuurlijk een raadsel. Tuurlijk is het geen raadsel, dat huren is een heel lucratieve bron van inkomsten zeker als je een monopolie hebt.

En dat vind ik nu een van de flagrante voorbeelden omdat bijvoorbeeld in het Vlaams parlement die discussie al meermaals is gehouden en terwijl het toch overduidelijk BS is mogen ze lustig verder doen...

Telenet wordt door de Vlaamse politiek bewust de hand boven het hoofd gehouden. Je moet maar eens de mandaten lijst bekijken op de website van de Belgische senaat en opmerken hoe vaak je Telenet Holding, Telenet Vlaanderen NV, Telenet Group Holding NV, Telenet Bidco nv , Telenet nv en Telenet Communications NV ziet opduiken waar politici "bijverdienen". Soms denk ik dat er zoveel firma's zijn om politici zitjes te kunnen waarborgen in die raden van bestuur.

Vlaams voorstel inzake netneutraliteit door CD&V ? We zijn voor netneutraliteit... maar providers moeten kunnen traffic shapen om de kwaliteit van het netwerk te waarborgen. Raad eens voor wie deze clausule is geschreven ? Voor telenet de melkoe!!

Kabel moet open... maar Belgacom (de enige die Telenet enigszins kan bedreigen) mag niet meedoen. Wat ook veelal te maken heeft met het feit dat velen in Telenet een Vlaams symbool (ondertussen Amerikaans bedrijf maar das een detail) zien tegen het Belgicistisch... De ozo populaire N-VA draaft Telenet in haar propaganda op als het lichtend voorbeeld voor een Vlaams energiebedrijf !

----NVA-advertentie in Gazet Van Antwerpen en De Standaard. Daarin haalt De Wever het voorbeeld van Telenet aan om te bewijzen dat het mogelijk zou zijn de energie ‘in Vlaamse handen’ te krijgen en goedkoper te maken----

Peter Dedecker's picture

Je zal mij Telenet op zich niet horen verdedigen: dat is een commercieel bedrijf als en ander en geen liefdadigheidsinstelling, en ik heb ook grote problemen met de geslotenheid van hun platform ed. Maar je kan niet ontkennen dat de komst van Telenet, de liberalisering van telefonie en internet, voor lagere prijzen gezorgd heeft. Door de komst van Telenet zorgde Belgacom voor een compleet nieuwe tariefstructuur met afschaffing van de intra-zonale gesprekken en een drastische tariefverlaging, en werd Belgacom gedwongen tot een meer kwalitatieve aanpak. Wie wil nog terug naar de tijd van de RTT met hoge tarieven waarbij je meer dan een maand op je aansluiting moest wachten en je de wachtrij aan 15 loketten moest zien te overwinnen om geholpen te worden? Succesvolle operatie dus, wat mij betreft, een hele stap voorwaarts. Al kan het natuurlijk nog een heel stuk beter.

Wat netneutraliteit betreft: de oorspronkelijke voorstellen van zowel PS als CD&V zijn intussen verlaten en vervangen door dit gezamenlijk amendement waar ik aan meegewerkt heb. Zelf heb ik daarop nog één subamendement uitgewerkt, zie hier.

Vetpotjes's picture

Zeker dat amendement geen interene memo is van telenet die overgenomen is en in wet gestelt word.

Peter Dedecker's picture

Tuurlijk! Ik zit daar wel voor iets hé. Heb je die eigenlijk gelezen?

Het amendement is gebaseerd op de tekst die in Nederland werd goedgekeurd. Enkel met het punt mbt tarieven vond ik problematisch omdat dit de vrijheid wel heel erg beknot en abonnementsformules gericht op specifieke groepen (bvb eentje waarbij verkeer naar Facebook niet meegeteld wordt, gericht op jongeren) onmogelijk gemaakt worden. Vandaar ook mijn subamendement.

Vetpotjes's picture

Onder andere Telenet. Die knijpen al een tijdje heimelijk P2P of als ze denken dat je BitTorrent gebruikt, knijpen ze je hele verbinding lekker mee.

In het begin wilde Telenet zelfs geen commentaar geven op dergelijke traffic shaping, uiteindelijk konden ze niet anders en noemden ze het een "test". Feit blijft dat ze adverteren met snelheden die je niet kan halen op dergelijke protocols door beperkingen die Telenet zelf oplegt. Dat je die snelheden niet haalt naar een trage server is logisch en daar kan Telenet niet aan doen, aan het actief knijpen kunnen ze wel iets doen.

En je geeft het zelf al aan met "telco voor mobiel internet". De grote providers in België zijn naast ISP ook telcoprovider en TV-leverancier: Telenet, Belgacom/Scarlet. Voor zo'n bedrijf is het dus zeer interessant om bepaalde internetdiensten zoals VOIP/VOD te knijpen omdat dat voor normaal gebruik concurreert met hun eigen (duurdere) diensten.

Bij Telenet heb je ook vaak genoeg last met trage/instabiele YouTube-verbindingen, of dat bewust is of gewoon oncompetentie bij Telenet, daar ben ik nog niet uit.

Dat er ergens QoS-regelingen moeten zijn, kan ik begrijpen. Maar dat ze abonnementen aanbieden aan hoge snelheden terwijl hun netwerk daarop niet voorzien is, is gewoon het bedriegen van klanten en dat is het eigenlijke probleem hier en daar zal dit wetsvoorstel ook niets aan veranderen want dat is alvast de eerste uitzondering waar geen netneutraliteit op nodig is:

Om congestie te beperken, waarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld onafhankelijk van protocol of andere modaliteit van de gebruikte transmissie

Kortom: ze krijgen hier zowaar een vrijgeleide om alles te cappen als het maar neerkomt op congestie beperken. Ze worden niet aangemaand om hun structurele problemen aan te pakken, dat is het onderliggende probleem, maar ja, dat kost wel geld natuurlijk.

-Triestig dat wetsvoorstel lege doos is-

Peter Dedecker's picture

Dat knijpen/cappen gaan we net aanpakken met dit voorstel! Actief knijpen van individuele diensten wordt verboden. In periodes van congestie bepaalde diensten voorrang verlenen, is iets anders.

En inderdaad, het zal zaak zijn om de geadverteerde snelheden ook daadwerkelijk te halen op voldoende regelmatige basis. Dat geldt trouwens niet alleen voor Telenet, maar ook voor DSL-providers die ADSL2+ snelheden adverteren en aangeven dat je "aansluitbaar" bent, terwijl de afstand tot de centrale niet klein genoeg om die maximale snelheid te  halen. Het lijkt me een taak voor BIPT om dergelijke monitoring uit te voeren, openstaand voor meldingen van klanten, om in deze de juistheid van de geadverteerde gegevens te garanderen.

Vetpotjes's picture

Slechts in beperkte, in de in het voorgestelde artikel 7.4a, eerste lid, onder atot en met d omschreven, gevallen mag een uitzondering worden gemaakt ophet beginsel dat internetproviders verkeer van eindgebruikers niet mogen belemmeren of vertragen.
a. om de gevolgen van congestie te beperken, waarbij gelijke soortenverkeer gelijk worden behandeld.
Congestie : Slechts weinig maatregelen zullen naar het oordeel van de indieners noodzakelijk geacht kunnen worden. De meesteffectieve methode om de gevolgen van congestie te bestrijden is immers omcongestie te vermijden. Aanbieders kunnen congestie in de eerste plaatsvermijden door voldoende in capaciteit te investeren. Mocht echter sprake zijnvan congestie, dan moeten de maatregelen onder deze uitzondering eropgericht zijn om te bevorderen dat eindgebruikers maximaal toegang blijvenhouden tot informatie, informatie kunnen verspreiden, en toepassingen of diensten kunnen gebruiken.
Dus eigenlijk als telenet zegt dat het cappen is voor de congestie tegen tegaan is er geen probleem wie gaat er op toe zien dat wel degelijk zo is en niet is uit puure winst overweging minder nodes minder kosten meer winst ? .Waarom toch altijd die uitzonderingen.

Peter Dedecker's picture

Dan zullen ze dat op z'n minst moeten aantonen aan het BIPT, dat in deze de controlefunctie zal uitoefenen. Als congestie echt regelmatig begint op te treden, zal men ook de geafficheerde snelheden nauwelijks nog kunnen waar maken op voldoende regelmatige basis, en kan men spreken van een inbreuk op dat vlak waartegen moet opgetreden worden.

Vetpotjes's picture

Dus terug de zelfde vraag waarom de omweg met BIPT en 7.4a er niet gewoon uitlaten.
Dan rest de eenige correcte oplossing de congestie wegwerken zoals reeds gezegd dat de eenige juist oplossing is waarom BIPT belasten ? .Telenet kan om ieder moment congestie simuleren wie zegt dat dit de werkelijke toestand is en BIPT niet misleid word.Mijn conclusie is 7.4A ondermijnd het doel van de wet en met die uitzondering is het dus een lege doos.
Toch bedankt voor de moeite .

Peter Dedecker's picture

Congestie zie ik als een eenmalige, kortstondige piek die voor overbelasting zorgt. Dan lijkt het mij logisch dat toepassingen die hiervoor gevoelig zijn, voorrang krijgen. Congestie wegwerken is inderdaad de beste oplossing, maar je kan dergelijke investeringen, voor dergelijke uitzonderlijke pieken, niet opleggen. Dat zou dermate hoge investeringen vergen, die dan toch doorgerekend zouden worden aan de klant, terwijl die nauwelijks last heeft van dergelijke (kortstondige en minimale) vertragingen. Structurele pieken moeten uiteraard weggewerkt worden door investeringen in capaciteit, zoals ik zei: anders verkoop je immers snelheden die nagenoeg onmogelijk zijn, waartegen opgetreden moet worden.

Vetpotjes's picture

Congestie zie ik als een eenmalige, kortstondige piek die voor overbelasting zorgt.Wel die congestie is hier al 4 maand aan de gang op de telenet 100Mb lijnen centrum gent.

Peter Dedecker's picture

Dat zou dus zeker niet mogen. Als dit wetsvoorstel in voege is, is het BIPT bevoegd om dit na te gaan en op te treden.

Vetpotjes's picture

En kan je aub de foto overheerlijke Gentse stoverij vooraan op site verwijderen heb zo honger gekregen !

Vetpotjes's picture

Telenet en Belgacom moeten de toegang tot piraterijsite The Pirate Bay voor hun klanten afsluiten, heeft een Antwerpse rechter beslist. Via de Zweedse site kan je illegaal films, muziekbestanden en softwarepaketten downloaden, meldt De Tijd. Triestig dat zo uitspraaken nog kunnen anno 2011.

Freddydevader's picture

Hoe zit het nu met de wet ? hoe ver staan we ? .... wakker worden ......

Peter Dedecker's picture

Het voorstel is in bespreking. Vorige week hadden we nog een hoorzitting met een aantal specialisten uit de academische wereld. Er zijn nog namen doorgegeven van mensen die we moeten zien te spreken. Maar algemeen zal het voorstel gekoppeld worden aan de omzetting van de Europese telecompackage die tegen 15 mei 2011 een feit moest zijn maar waarbij we verwachten dat de regering eerstdaags een voorstel op tafel legt. Dan brengen we alle (grote) wijzigingen aan de telecomwet in één keer aan, wat meer rechtszekerheid geeft voor iedereen. Zulke fundamentele zaken mag je alleszins niet ergens tussen de soep en de patatten doen.

Freddydevader's picture

Dus het is wachten op BEREC = Body of European Regulators of Electronic Communications.
In nederland was dit toch niet zo een probleem was de wet er tijdig bij om de telecom operators op het juiste spoor te houden.Dit zou ik graag even zien van de belgishe politiek doe eens iets voor de burgers in plaats van al die regeltjes die ons het leven zuur maaken.Zoals de faalende speekseltest de beshermende motokledij de numerplaaten belachelijk dat ze wetten er zo door geramd worden zonder meer maar iets waar alle burgers iets zouden aan hebben komt er niet.Toch bedankt voor uw vlug andwoord op toch al oude blog post je doet dan toch de moeite .

Peter Dedecker's picture

Net door de Nederlandse beslissing en het feit dat wij dit in BE op de agenda plaatsen, zal BEREC reeds in januari met meer cijfermateriaal komen. Het lijkt me nuttig om dat er toch zeker bij te nemen.

In Nederland had men er idd geen probleem mee om snel-snel een wet met dergelijk grote impact te stemmen, waar velen ondertussen spijt van hebben. (een reden ook waarom ik één deeltje van die wet eruitgehaald heb en in gewijzigde vorm als subamendement ingediend heb) Laat ons dus gaan voor degelijke wetgeving, gebaseerd op onderbouwd materiaal. Dat vraagt misschien wat meer tijd, maar het resultaat is beter.

Ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor de snelle en evt ondoordachte beslissingen van anderen.

Vetpotje's picture

Vande Lanotte krijgt ICT en telecom die mens kan niet overweg met de TV afstands bakie!!
We dachten dat het erg was maar nu zullen we zien dat het ook nog erger kan Q was een prutser.Maar ik denk dat we nu nog verder afstaan van een normalisatie van de telecom markt.
Ik sluit de ogen tot de volgende verkiezingen of die eigenlijk nog iets uithaalen in onze dictatuur is iets anders!!

Vetpotje's picture

Vande Lanotte krijgt ICT en telecom die mens kan niet overweg met de TV afstands bakie!!
We dachten dat het erg was maar nu zullen we zien dat het ook nog erger kan Q was een prutser.Maar ik denk dat we nu nog verder afstaan van een normalisatie van de telecom markt.
Ik sluit de ogen tot de volgende verkiezingen of die eigenlijk nog iets uithaalen in onze dictatuur is iets anders!!

Ruud van Winden's picture

100% net neutraliteit kan prima.

Het business model van ISPs klopte niet vanaf het moment dat er vrij / ongelimiteerd internet werd aangeboden. Vrij / ongelimiteerd = ongeveer hetzelfde als gratis. En gratis is niets in deze wereld.

Omdat de ISP niets ontvangt voor al het extra verkeer (maakt niet uit wat voor verkeer), is er geen geld om te investeren, en zal de situatie alleen maar slechter worden. Internet verbruik gaat al jaren omhoog vanwege de toegenomen bestandsgrootte, als je de infrastructuur hetzelfde houd en je concurreert op basis van een ongelimiteerd internet abonnement dan kom je in de knel en moet je wel aan traffic shaping.

De eerste signalen zijn al daar, abonnementen hebben (toch) bepaalde limieten. Hèhè wat een uitvinding.

Internet & data zijn tegenwoordig een basisgoed, hetzelfde als elektriciteit. Hoe betaal je daarvoor? Op basis van verbruik. En omdat er piek en daluren zijn betaal je overdag meer als 's-nachts. Is het nou zo moeilijk om een dergelijk systeem in te voeren? Het aantal MBs en GBs wordt al gemeten / bijgehouden door de ISP. Even wat financiële mensen laten rekenen en de ISP kan op een nieuwe manier abonnementen aanbieden aan de consument.

De hele discussie over welk verkeer er voorrang zou moeten hebben is totale tijdsverspilling. Wie mag bepalen dat ik die voor de 10de keer zit te kijken een herhaling van The Sound of Music en daar een perfecte verbinding voor nodig heb, terwijl mijn buurman die via peer-to-peer een zeer belangrijk werk file binnenhaalt moet gaan zitten wachten?

Traffic shaping leid altijd tot Chinese toestanden. Niemand kan bepalen dat de ene bit belangrijker is dan de andere bit. Betaal per bit en je bent van het gezeur, de wetten en ellenlange vergaderingen af.

Dat er bepaalde dingen technisch mogelijk zijn betekend niet dat we dat dan ook moeten toepassen. Alle tech-speak over packages die op een bepaalde manier georganiseerd kunnen worden.... Leuk maar echt niet relevant als en bit een bit is en de consument op verbruik wordt afgerekend.

De enige reden dat deze discussies gevoerd worden is dat een aantal partijen via een omweg andere problemen, zoals het kopiëren van bestanden e.d. aan te pakken.

Zodra er een systeem is / het toegestaan wordt dat op welke manier dan ook onderscheid maakt van bits en bites, dan zal datzelfde systeem in de toekomst ook misbruikt worden voor andere doeleinden.

Keep It Simple

Anonymous's picture

Poten af van ons internet.
Het internet zou hard terug kunnen slaan.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be