Wie kent Pierre Moscovici?

(tags: )


Pierre Moscovici
© CC 2.0 jyc1

De Belgische begrotingen worden streng gecontroleerd door de Europese Commissie. Voormalig bevoegd eurocommissaris Olli Rehn (Fins liberaal) kreeg daarvoor van Paul Magnette (PS) de minachtende sneer "Wie kent Olli Rehn?" te verwerken. Maar kijk, zijn opvolger, de Franse socialist Pierre Moscovici, komt met dezelfde recepten om België te verbeteren. Recepten die de N-VA al maanden geleden voorstelde. Ik schreef er een stukje over op NewsMonkey.

Om nieuwe staatsschuldencrisissen te vermijden en de stabiliteit en economische groei in Europa te bevorderen, worden onze nationale begrotingen strikt in de gaten gehouden door de Europese Commissie. Het begrotingstekort en de staatsschuld moeten binnen de perken blijven en de destabiliserende verschillen tussen de lidstaten op verschillende domeinen (arbeidsmarkt, vergrijzing, armoede, vervuiling,...) moeten onder controle gehouden worden en beperkt worden. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. U herinnert zich ongetwijfeld nog de zinsnede “Wie kent Olli Rehn?” waarmee toenmalig PS-minister Paul Magnette zijn minachting voor het toezicht van de Europese Commissie niet onder stoelen of banken stak toen de Europees Commissaris durfde de Belgische automatische loonindex in vraag te stellen. De economische politiek van de Finse liberaal Olli Rehn kon op weinig appreciatie rekenen bij marxistisch politicoloog Magnette.

"Bondgenoot voor Magnette?'


Paul Magnette (PS)
© CC 2.0 UNCTAD

Voor de PS (en bij uitbreiding de SP.a, zoals vanmorgen in De Zevende Dag nogmaals bevestigd door Karin Temmerman) is het Zuid-Europese model, met gidsland Frankrijk, het referentiekader. In geen geval het Noord-Europese, Duitse of Scandinavische model. De opluchting moet dan ook groot geweest zijn in de rode bastions nu niet langer Olli Rehn een oordeel velt over onze begroting, maar wel de Franse socialist Pierre Moscovici. Bovendien beroept de nieuwe Europese Commissie zich in het Europees Parlement op een meerderheid van christendemocraten (EVP) en socialisten (S&P), met een beperkte aanvulling van de liberalen van ALDE die numeriek overbodig zijn. De klemtonen liggen anders nu. Voortaan zou de PS zich kunnen optrekken aan de controles en adviezen van een geestesgenoot, dan nog wel uit gidsland Frankrijk.

Commissie én Moscovici vernietigend voor Di Rupo

Die socialisten kregen vrijdag echter een reality check voorgeschoteld. Zo is de Europese Commissie ronduit vernietigend voor de realisaties van de regering-Di Rupo in 2014 en voordien. Door onvoldoende budgettaire discipline, een te groot begrotingstekort in 2014 en vooral een te grote en te weinig afgebouwde staatsschuld, zijn bijkomende inspanningen nodig in 2015 en 2016. In plaats van een jaarlijkse inspanning (besparing) van 0,8% BBP zullen we een jaarlijkse inspanning van 1,1% BBP moeten doen om de achterstand in te halen die opgelopen is in 2014.

Door de achterstand zitten we bij de "zorgenkindjes"

België neemt de vierde plaats in in de ranking van landen die nog het meeste inspanningen moeten doen om een structureel evenwicht te behalen. In de door de socialisten afgekraakte begroting voor 2015 ziet de Europese Commissie een goede (“passende”) vooruitgang, maar gezien de ondertussen opgelopen achterstand wordt België opgenomen in het groepje “concerned Member States” oftewel “zorgenkindjes”, samen met Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Een gezelschap waarin je liever niet verkeert. Extra maatregelen worden gevraagd, en in maart worden de uitvoering van de begroting en de structurele hervormingen inzake arbeidsmarkt en pensioenen strikt gecontroleerd om na te gaan of er geen afwijking is ten opzichte van het afgesproken traject voor de vermindering van het begrotingstekort en de staatsschuld. Verhoogd toezicht, maar positief. België moet de ingezette en aangekondigde hervormingen doorvoeren en versterken.

Commissie heeft zelfde recepten als N-VA

Maar bovenal lieten de vertegenwoordigers van de Europese Commissie tijdens de bespreking in het parlement (en in haar werkdocument en beslissing) niet na om ons te wijzen op de aanbevelingen die de Commissie eerder maakte. Zo apprecieert de Commissie de belastingverlagingen op arbeid, maar benadrukt ze het grote potentieel dat er is om de belastingdruk verder te verschuiven en de lasten op arbeid verder te verminderen. Tijdens de toelichting in het parlement stelden de vertegenwoordigers van de Commissie dat het debat in België op dat vlak veel te eng of simplistisch gevoerd werd, alsof er enkel verschuivingen mogelijk zouden zijn tussen lasten op arbeid en op vermogen. De Commissie onderstreept (p11 van het werkdocument) haar aanbeveling om een verschuiving van belastingen door te voeren naar consumptie en vervuiling. Zaken die N-VA ook vooropstelde in haar verkiezingsprogramma en die gedeeltelijk opgenomen zijn in het regeerakkoord, waar ook het onderzoek naar een verdere tax-shift opgenomen is.

Een indexsprong is niet genoeg, zegt de commissie

Eerder kreeg België al de aanbeveling “de arbeidsmarktparticipatie te verhogen, in het bijzonder door de financiële prikkels die werken onaantrekkelijk maken te beperken”. Mensen worden te veel ontmoedigd om te werken door de te hoge belastingen op de laagste lonen en de in de tijd onbeperkte werkloosheidsuitkering. De aanpassingen in het werkloosheidsstelsel zijn een eerste antwoord op deze aanbeveling: de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor oudere langdurig werklozen, de verstrenging van de wachtuitkering, de verlaging van de toeslag op de uitkering voor deeltijds werklozen,... Ook de hervormingen van het brugpensioen en vervroegd pensioen om het verschil tussen de wettelijke en de werkelijke pensioenleeftijd te verkleinen, zijn in lijn met de eerdere aanbevelingen. De uitvoering hiervan is dan ook zeer belangrijk. Maar bovenal onderstreept de Europese Commissie dat “niettegenstaande het positief effect [van de indexsprong] op de concurrentiepositie van het land, mag niet uit het oog worden verloren dat de Raad in zijn aanbeveling een oproep tot België deed om het loonvormingssysteem in zijn totaliteit structureel te hervormen.” Lees: een indexsprong is niet genoeg, een echte, grondige hervorming van de index dringt zich op.

De inspanningen zijn gigantisch

Het geheel is niet meteen wat bepaalde partijen van een Franse socialist hoopten te horen, maar eerder een reality-check voor diegenen die ongefundeerd stellen dat het anders kan, of de protesten tegen de noodzakelijke hervormingen aanwakkeren met desinformatie. Want één ding is zeker: de inspanning die deze regering volgend jaar al doet om zowel de rekeningen op orde te zetten en de tekorten af te bouwen, en tegelijk de economie te stimuleren en de zwaksten in de samenleving zeker niet te vergeten en de laagste lonen vanaf de eerste dag zelfs te versterken, is ronduit gigantisch.

Maar de lat blijft hoog liggen en bijkomende inspanningen en hervormingen gedurende de hele legislatuur zullen nodig blijven als we ontsporingen willen vermijden. Dat klinkt niet als een gezellige aankondiging, maar wel als een moedige aankondiging. Een oproep om de tering naar de nering te zetten, allemaal samen een bijkomende inspanning te leveren om grotere problemen te vermijden en vooral binnenkort de vruchten van te kunnen plukken.

Artikel eveneens gepubliceerd op NewsMonkey.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be